Marcin Wynimko

adwokat

Jestem prawnikiem, który lubi biznes i podziwia przedsiębiorczość. Zajmuję się prawem gospodarczym oraz podatkowym. Wierzę, że skuteczne i efektywne doradzanie przedsiębiorcom wymaga nie tylko szerokiej wiedzy prawniczej i pracowitości, ale również zrozumienia działalności i otoczenia w jakim funkcjonują przedsiębiorcy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Dywidenda w prostej spółce akcyjnej

Marcin Wynimko23 grudnia 2020Komentarze (0)

Prawo do udziału w zyskach spółki to fundamentalne prawo akcjonariusza. Wysokość wypłaty zależna będzie przede wszystkim od kondycji finansowej spółki. Dywidenda w prostej spółce akcyjnej nie różni się od dywidendy wypłacanej w innych spółkach kapitałowych.

Co to jest dywidenda?

Dywidenda, czyli kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, uzależniona jest od zysków z bieżącego roku i lat ubiegłych. Oczywiście na jej wysokość wpływają różne okoliczności. Są to np. straty z lat ubiegłych ale także fundusze które Spółka zdecyduje się przekazać na kapitały rezerwowe. Dywidenda powinna zostać rozdzielona proporcjonalnie do liczby akcji, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.

Racjonalne prowadzenie biznesu to także wyważenie możliwości finansowych spółki. Nie można doprowadzić do utraty przez spółkę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Musisz mieć na uwadze, że w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania wypłaty musisz zachować płynność. Wystarczy brać pod uwagę normalne okoliczności funkcjonowania spółki. Wypłata ta może nastąpić po wpisie zmiany wysokości kapitału akcyjnego do rejestru. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, na którą musisz zwrócić uwagę. Pamiętaj, iż poprzez dokonanie wypłaty na rzecz akcjonariuszy z kapitału akcyjnego nie można dopuścić żeby kwota tego kapitału zostałaby zmniejszona poniżej 1 zł.

Uprawnienie do dywidendy

Uprawnienie do dywidendy za dany rok obrotowy przypada akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. To właśnie między to grono rozdziela się wynik finansowy. Istnieje możliwość zawarcia w umowie spółki upoważnienia dla walnego zgromadzenia w zakresie określenia dnia uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Dzień dywidendy powinien zostać wyznaczony w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o jej wypłacie. Musi ona zostać wypłacona w dniu wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli w uchwale tej nie znajduje się takowe określenie, dywidendę należy wypłacać w dniu wskazanym przez zarząd.

W umowie spółki można także dokonać upoważnienia zarządu w zakresie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. Jednak jest to nieco ryzykowne rozwiązanie. W sytuacji gdy w danym roku obrotowym dojdzie do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, a spółka odnotuje stratę lub osiągnie zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, akcjonariusze zwracają zaliczki w całości w przypadku odnotowania straty.

We wspomnianej umowie spółki można także zawrzeć postanowienie mówiące, iż akcjonariuszowi, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy z akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy w danym roku obrotowym, będzie przysługiwało wyrównanie z zysku w następnych latach, jednak nie później niż w ciągu kolejnych 5 lat obrotowych. Zasadę tę stosuje się również do zaliczek na poczet dywidendy.

Celem pokrycia strat należy utworzyć kapitał akcyjny. Powinien objąć co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, jeżeli nie osiągnął on 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

Pamiętaj, że wartość świadczeń spełnianych przez spółkę na rzecz akcjonariuszy z innego tytułu niż prawa wynikające z akcji, nie może przekraczać wartości godziwej świadczenia wzajemnego, które otrzymuje spółka. Czym jest wartość godziwa? Będzie to na pewno oceniane indywidualnie.

Odpowiedzialność

Jeżeli akcjonariusz otrzyma wypłatę dokonaną wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki, ciąży na nim obowiązek zwroty wypłaty. Za zwrot wypłaty odpowiadają członkowie organów spółki solidarnie z jej odbiorcą. Mogą uwolnić się od tej odpowiedzialności jeśli nie wykaże się przesłanki poniesienia przez nich winy. Nie można ich zwolnić z odpowiedzialności z tego tytułu. Powyższe roszczenia ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia wypłaty. Nie dotyczy to jednak roszczeń wobec odbiorcy który pozostawał w świadomości odnośnie bezprawności wpłaty, którą otrzymał.

Akcja niesie za sobą prawo do jednego głosu. Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji przysługuje prawo wykonywania głosu. Tylko jeżeli przewidziała to czynność prawną ustanawiającą ograniczone prawo rzeczowe. Musi  się to również znaleźć w rejestrze akcjonariuszy jako wzmianka o ustanowieniu oraz upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. Umowa spółki może zakazać przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji albo uniezależnić ich od zgody organu spółki. Co więcej, każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo kontroli.

Dywidenda w prostej spółce akcyjnej wygląda podobnie jak dywidenda w innych spółkach kapitałowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na początku działania przedsiębiorstwa w ogóle jej nie wypłacać.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Wynimko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: